Laqgha tal-Kunsill

Lil – Membri tal-Kunsill Ser issir laqgha tal-Kunsill nhar is-Sibt 12 ta’ April 2008 f1-4.00 p.m. fl-ufficcju amministrattiv tal-Kunsill. Nitolbok tattendi u tkun fil-hin. Joseph Azzopardi Segretarju Ezekuttiv Agenda 1.TALBA TAL-BIDU 2. QARI, KONSIDERAZZJONI U APPROVAZJONI TAL-MINUTI 3. KOMMUNIKAZZJONIJIET TAS-SINDKU FOSTHOM L-ORGANI|AZZJONI TA’ L-ATTIVITAJIET TA’ JUM IX-XAGHRA 2008 U L-ATTIVITAJIET RELATATI MAL-GOZO 1,2,3,4, IL-PERMESSI PENDENTI […]

Read More»

AVVIZ MILL-KUNSILL LOKALI XAGHRA

Il-Kunsill javza li l-boroz allokati apposti ghall-iskart jistghu jingabru mill-ufficcju amministrattiv tal-Kunsill fil-hinijiet ta’ l-ufficcju u fihom jista’ jitpogga plastic, karti u anki metall. Importanti li ma jintefa’ l-ebda hgieg f’dawn il-boroz. Il-Kunsill japprezza l-ko-operazzjoni tar-residenti sabiex din is-sistema tirnexxi fl-interess ta’ kulhadd. Joseph Azzopardi Segretarju Ezekuttiv

Read More»

AVVIZI IMPORTANTI

1) Il-Kunsill Lokali javza u jerga’ jtenni li l-hinijiet tal-gbir ta’ l-iskart domestiku huma mit-Tnejn sal-Gimgha mit-3.00p.m. ‘il quddiem u nhar ta’ Sibt mis-1.30p.m. ‘il quddiem. Qed nergghu ntennu dan l-avviz ghaliex issa l-Green Wardens qed ikunu jduru mat-toroq minhabba din il-problema. Hemm pieni ghal min johrog l-iskart tieghu qabel il-hin. Ghalhekk inheggukom biex l-iskart […]

Read More»
© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto