L-amministrazzjoni


Biex ikun jista’ jaqdi ahjar il-funzjoni tieghu ta’ one stop shop fejn ir-residenti jinqdew mis-servizzi li joffri l-Kunsill, il-Kunsill ghandu ingaġġati miegħu Segretarju Eżekuttiv u Assistant Principal.  Dawn jahdmu fuq bazi full time fl-ufficcju amministrattiv u jkunu l-ufficjali nkarigati li jircievu l-ilmenti tar-residenti u jesegwixxi d-decizjonijiet mehuda fil-laqghat tal-Kunsill – decizjonijiet mehuda mill-Kunsilliera li jkunu eletti demokratikament minn fost l-elettorat Xaghri.

Is-Segretarju huwa l-kap ezekuttiv, amministrattiv u finanzjarju tal-Kunsill. Is-Segretarju ghandu johrog l-avvizi kollha, ihejji l-agenda b’konsultazzjoni mas-Sindku u jattendi l-laqghat kollha tal-Kunsill; jirregistra l-minuti tal-laqghat tal-Kunsill; kull sena jissottometti lis-Sindku rapport amministrattiv dettaljat; jiehu hsieb li jinghataw lill-Kunsill estimi tad-dhul u nfiq tal-Kunsill matul is-sena finanzjarja li tkun gejja u jaqdi dawk id-dmirijiet l-ohra li jistghu jinghatawlu jew ikunu delegati lilu mis-Sindku jew mill-Kunsill. Is-Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra huwa s-Sur Ivan Attard. Huwa ilu jokkupa din il-kariga sa minn nhar it-Tlieta 25 ta’ Marzu 2014. Is-Sur Attard ġie ingaġġat mal-Kunsill Lokali tax-Xagħra Għawdex nhar is-17 ta’ Novembru 2008  fil-kariga ta’ Executive Officer. F’Novembru 2011 huwa ġie appuntat Assistant Principal u serva f’din il-kariga sal-1 ta’ Lulju 2013 meta ġie appuntat Deputat Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill. Nhar il-25 ta’ Marzu 2014, l-Onorevoli Ministru Karmenu Vella approva l-ħatra tas-Sur Ivan Attard bħala Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra. 

L-Assistant Principal tal-Kunsill hija s-Sinjura Josephine Sultana. Hija ilha ngaggata mal-Kunsill tax-Xaghra sa mit-2 ta’ Jannar 1995. Is-Sinjura Sultana hija principalment responsabbli mill-amministrazzjoni tal-Librerija Pubblika ‘Patri Gigi Camilleri SJ’ fost affarijiet ohra.

© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto