Is-Sitt Legislatura


L-elezzjoni tas-sitt Kunsill Lokali tax-Xaghra saret nhar is-Sibt 10 ta’ Marzu, 2012. L-elezzjoni saret fl-2012 wara r-riforma tal-Kunsilli Lokali mhabbra mill-Gvern fl-2009 li permezz taghha t-terminu ta’ kull Kunsill zdied minn tlieta ghal erba’ snin.

Il-Kunsilliera eletti f’din l-elezzjoni huma kif gej:

Mix-xellug ghal-lemin: George Refalo (Agent Segretarju Ezekuttiv), Dr. Kevin Cutajar LLD (PN), Victor Zammit (PL), Dr. Christian Zammit LLD (PL), Joe Cordina (PL), Aaron Agius (PL), Dr. Joseph Attard LLD (PN) u Maria Grima (PN).

Is-Sur Joe Cordina gie konfermat ghat-tieni legislatura konsekuttiva bhala Sindku tax-Xaghra filwaqt li s-Sur Aaron Agius gie elett fil-kariga ta’ Vici Sindku. L-elezzjoni li jmiss ghandha ssir fl-2015.

© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto