Is-Sindku Joe Cordina (PL)Isem
: Joseph CordinaJoe Cordina

Indirizz tar-residenza: “Cordina”, 5, Triq Ghonqa, Xaghra Ghawdex

Indirizz tal-Ufficcju: Level 3, Tigrija Palazz, Triq ir-Repubblika, Victoria Ghawdex

Professjoni: Accountant u Awditur Pubbliku

Edukazzjoni:

(a) Primarja (Patri Mattew Sultana – Xaghra Ghawdex)
(b) Sekondarja (Seminarju Minuri tal-Qalb ta’ Gesu’ – Victoria Ghawdex)
(c) Terzjarja (Universita’ ta’ Malta)

Esperjenzi matul is-snin:

Fil-passat:

1. Okkupa l-kariga ta’ tezorier tal-Kamra tal-Kummerc ta’ Ghawdex;
2. Kien membru tal-Parent Teacher Association tal-Liceo Ninu Cremona fil-Belt Victoria;
3. Okkupa l-kariga ta’ President tal-Gozo Football Association;
4. Sa mis-sena 2001 huwa kien kunsillier fil-Kunsill Lokali Xaghra f’isem il-Partit Laburista (PL) qabel ma kien elett Sindku fl-elezzjoni ta’ l-10 ta’ Marzu, 2007 fl-ewwel sena meta l-Partit Laburista akkwista maggoranza ta’ voti u maggoranza ta’ siggijiet fl-elezzjoni tal-Kunsill;
5. Okkupa diversi karigi fil-Kumitat Laburista tax-Xaghra u fil-Kumitat tax-Xaghra United Football Club;
6. Hadem fis-settur tal-Biedja, Catering u ghal diversi snin kien impjegat mal-Bank of Valletta kemm fil-ferghat taghhom f’Malta kif ukoll f’Ghawdex
7. Organizza diversi skambji taz-zghazagh ma’ pajjizi Ewropej.

Prezentament:

1. Huwa l-Kap tad-delegazzjoni Maltija fil-Kumitat tar-Regjuni ta’ l-Unjoni Ewropea. ;

2. Huwa membru fl-Ezekuttiv tal-Partit Laburista;
3. Huwa c-Chairman tal-Gozo Action Group (GAG) li hija l-ewwel Local Action Group (LAG) f’Ghawdex biex tkun tista’ takkwista fondi mill-Unjoni        Ewropea biex jintuzaw ghall-gzira ta’ Ghawdex;
4. Huwa membru tal-Gozo Regional Committee fi hdan l-MCESD;
5. Jokkupa l-kariga ta’ Sindku tax-Xaghra u membru fl-Assocjazzjoni tal-Kunsilli Lokali;

6. Huwa c-chairman tal-Kumpanija Gozo Channel.

Passatempi:

* Ihobb isiefer mal-familja;
* Ghandu ghal qalbu l-football (jilaghbu, isegwih u jinkoraggih);
* Jisma’ l-muzika;
* Jghum;
* Jimxi fil-kampanja u jghin lill-ghaqdiet ambjentali; u
* Jaqra.

Telephone: (+00356) 21 559999

Mobile: (+00356) 79 559999

Indirizz elettroniku: cordinaj@vol.net.mt

© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto