Ghaqda tan-Nar VMB 1973


Din l-ghaqda tiehu hsieb tigbor fondi biex torganizza l-ispettaklu tan-nar ta’ l-art u ta’ l-ajru waqt il-jiem tal-festa titulari ta’ Marija Bambina.

President attwali: Mons. Arcipriet Carmelo Refalo.

© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto