Ghaqda Il-Milied fix-Xaghra


Din l-ghaqda taf il-bidu taghha nhar id-29 t’Ottubru 2004 fuq inizjattiva ta’ Mons. Ewkaristiku Sultana (dak iz-zmien Arcipriet tal-Parrocca). Din l-ghaqda tiltaqa’ biex tiehu hsieb l-organizazzjoni tal-festi tal-Milied li jsiru fil-parrocca taghna.

President attwali: Is-Sur Victor Agius.

© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto