Ghaqda Armar 2 ta’ Settembru 1973


Din hija ghaqda iffurmata minn grupp ta’ zghazagh li jiehdu hsieb il-konservazzjoni ta’ l-armar ezistenti tal-festa u jaghmlu iehor gdid. Iz-zghazagh jaghtu daqqa’ t’id biex jintrama l-materjal kollu fi zmien il-festa u imbaghad jergghu jzarmawh hekk kif tghaddi l-festa.

Il-jum tat-2 ta’ Settembru 1973 ifakkar il-grajja ta’ l-Inkoronazzjoni ta’ l-istatwa titulari ta’ Marija Bambina.

President attwali: Mons. Arcipriet Carmelo Refalo.

© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto