Il-festa tradizzjonali ta’ Sant’Anton Abbati fix-Xaghra Ghawdex

Il-Kunsill Lokali Xaghra jixtieq javza li nhar il-Hadd 16 ta’ Jannar 2011 ser tigi ccelebrata l-festa tradizzjonali ta’ Sant’Anton Abbati fix-Xaghra Ghawdex. Dan il-qaddis eremita jgawdi devozzjoni qawwija f’dan ir-rahal minhabba li l-ewwel Knisja Parrokkjali tax-Xaghra kienet iddedikata lilu u ghaldaqstant, huwa ikkunsidrat bhala l-ewwel titular tal-Parrocca. Barra minn hekk, ix-Xaghrin jemmnu li kienet l-intercessjoni […]

Read More»

It-tnax-il edizzjoni tal-Kuncert annwali tal-Milied organizzat mill-Kunsill Lokali Xaghra

Il-Kunsill Lokali Xaghra ghandu l-pjacir ihabbar li ser ikun qed jorganizza t-tnax-il edizzjoni tal-Kuncert annwali tal-Milied, din is-sena bl-isem “…Puer Natus Est…‘‘. Il-kuncert ser isir nhar it-Tnejn 27 ta‘ Dicembru 2010 gewwa l-Knisja Kolleggjata u Bazilika ta’ Marija Bambina, fix-Xaghra Ghawdex u jibda fis-7.00pm. Ghal din is-sena, il-Kunsill Lokali ghogbu jaghzel lill-Kor Voci Angeliche (il-kor […]

Read More»

Zjara ta’ kortesija mill-Kunsill Lokali Xaghra fl-Iskola Primarja tal-lokalita’

Nhar il-Hamis 21 ta’ Ottubru 2010 saret zjara ta’ hbiberija mill-Kunsill Lokali Xaghra fl-Iskola Primarja tal-lokalita’ taghna li issa qed titmexxa minn amministrazzjoni gdida mmexxija mis-Surmast attwali s-Sur Joseph Xerii u l-Assistent Surmast is-Sur Mario Debono. Prezenti ghal din il-laqgha mal-ufficjali tal-Iskola Primarja kien hemm is-Sindku, xi Kunsilliera u s-Segretarju Ezekuttiv tal-Kunsill. F’din il-laqgha gew […]

Read More»
© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto